Sklep Sveta z dne 19. julija 1982 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko o proizvodnji, trženju in trgovini z manioko