82/495/EEZ: Odluka Vijeća od 19. srpnja 1982. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Tajlanda o proizvodnji, plasmanu i trgovini maniokom$