Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9482 – SKT/Comcast/JV) (Text s významom pre EHP)