Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9482 — SKT/Comcast/JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)