Vec C-362/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. marca 2021 – Európska komisia/Fútbol Club Barcelona, Španielske kráľovstvo (Odvolanie – Štátna pomoc – Pomoc poskytnutá v prospech určitých profesionálnych futbalových klubov – Článok 107 ods. 1 ZFEÚ – Pojem „výhoda“ – Schéma pomoci – Nariadenie (EÚ) 2015/1589 – Článok 1 písm. d) – Znížená daňová sadzba – Neziskové organizácie – Menej výhodný daňový odpočet – Vplyv – Vzájomné odvolanie – Články 169 a 178 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora)