Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2020/365 2019 m. gruodžio 17 d. kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikruose nešiojamųjų mašinų degimo varikliuose naudojamuose lydmetaliuose ir išvadų dangose (Tekstas svarbus EEE)