Pisemne zapytanie E-1378/05 skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji. oszczędzania energii elektrycznej i ochrony środowiska naturalnego w szpitalach europejskich