liidetud kohtuasjad C-453/18 ja C-494/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona eelotsusetaotlus - Hispaania) – Bondora AS versus Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18) (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Euroopa maksekäsumenetlus – Määrus (EÜ) nr 1896/2006 – Nõuet põhjendavate täiendavate dokumentide esitamine – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Direktiiv 93/13/EMÜ – Euroopa maksekäsumenetluses avalduse saanud kohtu kontroll)