Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-453/18 και C-494/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αιτήσεις των Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Bondora AS κατά Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18) (Προδικαστική παραπομπή – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής – Κανονισμός (ΕΚ) 1896/2006 – Προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων προς τεκμηρίωση της αξιώσεως – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Έλεγχος από το επιληφθέν στο πλαίσιο αιτήσεως για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής δικαστήριο)