Oznámenie vlády Poľskej republiky týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov Oznámenie o podaní žiadosti na udelenie koncesie na vyhľadávanie a prieskum ložísk ropy a zemného plynu a na ťažbu ropy a zemného plynu 2019/C 360/04