Obavijest Komisije o primjeni regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije 2020/C 67/02