Mål C-853/19: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 2 juli 2020 (begäran om förhandsavgörande från Okresný súd Poprad – Slovakien) – IM mot Sting Reality s.r.o. (Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 53.2 och 99 i domstolens rättegångsregler – Konsumentskydd – Direktiv 2005/29/EG – Otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter – Artiklarna 8 och 9 – Aggressiva affärsmetoder – Direktiv 93/13/EEG – Oskäliga villkor i konsumentavtal – Avtalsvillkor som har varit föremål för individuell förhandling – Den nationella domstolens behörighet)