Kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavad ümbermineku kaitsekonstruktsioonid ***I Euroopa Parlamendi 11. mai 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))