Maizena i in. TITJUR Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 listopada 1987 r. # Maizena GmbH i inni przeciwko Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM). # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Niemcy. # Sprawa 137/85.