Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej#CZĘŚĆ TRZECIA - POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE UNII#TYTUŁ V - PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI#Rozdział 1 - Postanowienia ogólne#Artykuł 75(dawny artykuł 60 TWE)