Sprawa C-436/05: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 6 października 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen — Belgia) — Lucien De Graaf, Gudula Daniels przeciwko Belgische Staat (Odesłanie prejudycjalne — Niedopuszczalność)