Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej#CZĘŚĆ SIÓDMA - POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE#Artykuł 348(dawny artykuł 298 TWE)