Sprawa T-166/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 września 2006 r. — Lucchini przeciwko Komisji (EWWiS — Pomoc państwa — Pomoc na rzecz środowiska naturalnego — Pomoc Włoch na rzecz przedsiębiorstwa sektora hutnictwa żelaza i stali Lucchini — Odmowa udzielenia zezwolenia na zamierzoną pomoc — Mające zastosowanie ramy prawne — Kwalifikacja zgłoszonych inwestycji do objęcia pomocą na rzecz ochrony środowiska naturalnego — Przesłanki zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem — Uzasadnienie)