Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 — Krajowa mapa pomocy regionalnej: Malta (Tekst mający znaczenie dla EOG)