Pomoc państwa — Luksemburg — Pomoc państwa C 13/2004 — Wytyczne Wspólnoty w zakresie pomocy państwa dotyczącej testów na obecność TSE, padłych zwierząt oraz odpadów z ubojni — Nieprzyjęcie propozycji podjęcia odpowiednich środków — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE