Υπόθεση T-368/15 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 — Alcimos Consulting κατά ΕΚΤ («Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Οικονομική και νομισματική πολιτική — Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ — Επείγουσα παροχή ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Τυπικές παραλείψεις — Απαράδεκτο»)