P8_TA(2019)0352 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (przekształcenie) ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona) (COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)) P8_TC1-COD(2018)0111 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/… w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego