/* */

TITJUR Kesko przeciwko Komisji Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba w składzie powiększonym) z dnia 15 grudnia 1999 r. # Kesko Oy przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność. # Sprawa T-22/97.