Nariadenie Komisie (ES) č. 2112/2004 z 10. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 634/2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2202/96 a nariadenia (ES) č. 2111/2003 z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej Únii