Komisijas Regula (EK) Nr. 2112/2004 (2004. gada 10. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 634/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2202/96 un Regulas (EK) Nr. 2111/2003 piemērošanai saistībā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai