Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4399 — LBO France/Vinci Airport Services) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG