Απόφαση (ΕΕ) 2019/679 της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, της 17ης Απριλίου 2019, για την ανανέωση του προσωρινού περιορισμού όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά (marketing), τη διανομή και την πώληση συμβάσεων επί διαφορών σε ιδιώτες πελάτες