Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9091 – SNAM/SGI/Sardinia Newco) (Text s významom pre EHP)