Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1335, 15. september 2020, millega volitatakse tööüksuse juhte tegema delegeeritud otsuseid krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/1377 (EKP/2020/43)