2012/301/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  11. júna 2012 o vnútroštátnych predpisoch, ktoré Dánsko oznámilo pre určité priemyselné skleníkové plyny [oznámené pod číslom C(2012) 3717]