Sklep upravnega sveta Urada Skupnosti za rastlinske sorte z dne 1. aprila 2020 o notranjih pravilih glede omejevanja nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja Urada Skupnosti za rastlinske sorte