Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1810 z dnia 25 listopada 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Figue de Solliès” (ChNP)