Pisemne zapytanie E-2195/05 skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji. kampanii informacyjnej o stosowaniu antybiotyków