Pisemne zapytanie E-3208/06 skierowane przez: Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) do Komisji. przekazywania danych osobowych Stanom Zjednoczonym