Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 288, 2014 m