Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie T-387/02, Dorte Schmidt-Brown przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Urzędnicy — Skarga o uchylenie — Oskarżenia w stosunku do urzędnika — Artykuł 24 regulaminu pracowniczego — Oddalenie wniosku o pomoc finansową)