Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 czerwca 2005 w sprawie T-298/03 Lavorazione Cuoio e Pelli Bieffe Srl przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Nieujawnianie dokumentu pochodzącego z Państwa Członkowskiego bez uprzedniej zgody tego państwa)