Pomoc państwa — Belgia — Pomoc państwa C 14/2006 (ex N 624/2005) — Pomoc szkoleniowa dla General Motors Belgium — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)