Komisjoni teatis Teatis konfidentsiaalse teabe kaitse kohta ELi konkurentsiõiguse täitmise tagamisel liikmesriikide kohtutes eraõiguse alusel algatatud menetlustes 2020/C 242/01