Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3885 — Apax/Barclays/TFT/Somerfield) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG