Sprawa T-177/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2006 r. — easyJet przeciwko Komisji (Konkurencja — Koncentracje — Rozporządzenie (EWG) nr 4064/89 — Decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem — Skarga wniesiona przez osobę trzecią — Dopuszczalność — Rynki transportu lotniczego — Zobowiązania)