Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση αριθ. COMP/M.3479 — INVESTCORP/APCOA)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ