Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2002 r. nakładająca specjalne warunki przywozu fig, orzechów laskowych i pistacji oraz niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysyłanych z Turcji (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 386) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2002/80/WE)