Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 14 października 2004 r. w sprawie C-288/03 P: Bernard Zaoui i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — Odwołanie w części oczywiście bezzasadne, a w części oczywiście niedopuszczalne)