Rezolucja legislacyjna Parlamentu europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywy Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (COM(2004)0634 - C6-0130/2004 - 2004/0231(COD))