2004/722/WE: 2004/722/WE:#Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zamknięcia księgi dochodów i wydatków szóstego, siódmego i ósmego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok finansowy 2002#Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi odnośnie do udzielenia Komisji absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego i ósmego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok finansowy 2002 PROPCELEX