Pisemne zapytanie P-5104/06 skierowane przez: Stefano Zappalę (PPE-DE) do Komisji. przedsiębiorstwa Nomisma