Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2004 r. określająca wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument numer C(2004) 1664) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2004/452/WE)