Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 329E, 13 listopada 2013