Регламент (ЕС) 2020/785 на Комисията от 9 юни 2020 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хромафенозид, флуометурон, пенцикурон, седаксан, тау-флувалинат и триазоксид във или върху определени продукти (текст от значение за ЕИП)